Mainostajien Liiton vuonna 2018 jäsenistölleen teettämän kyselyn mukaan 90 prosentilla yrityksistä vastuullisuus on kirjattu yrityksen strategiaan. Vaikka tuloksia voidaan pitää suuntaa-antavina pienen vastaajajoukon vuoksi, osoittaa se kuitenkin vastuullisuuden olevan kiinteä osa yhä useamman yrityksen toimintaa.

Osana Onhan siinä Avainlippu -kampanjaa olemme tutkineet yritysten hankintoihin vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksemme mukaan jopa 54 prosenttia yrityksen hankinnoista vastaavista oli sitä mieltä, että tarjoajan vastuullisuus vaikuttaa erittäin paljon yritysten ostopäätöksissä. Yritysten hankinnoista vastaavat arvottivat vastuullisuuden lähes yhtä tärkeäksi kuin tuotteen tai palvelun hinnan.

Vastuullisuuden merkitys yritysten tekemissä hankinnoissa näyttäisi tutkimuksemme mukaan tästäkin vain kasvavan jatkossa. Tarjoajan vastuullisuus oli yritysten hankinnoista vastaavien vastaajien mielestä eniten nouseva tekijä, kun arvioitiin tuotteiden ja palveluiden ostamista tulevaisuudessa.

Vastuullista liiketoimintaa lautasliinatehtaalla Porissa

Yrityksillä on erilaisia tapoja tuoda oma vastuullisuuteensa esille. Aidoimmalta se tuntuu, kun vastuullisuus on syvällä yrityksen liiketoiminnan ytimessä. Yksi esimerkki vastuullisuuden liittämisestä osaksi strategiaa, on lautas- ja keittiöliinoja ammattikäyttöön valmistava toisen polven perheyritys Fiblon Porista. Se on määritellyt omalle yritykselleen ja toiminnalleen tärkeimmät vastuullisuuden elementit, kuten tuotteiden valmistaminen uusiutuvista materiaaleista ja raaka-aineiden tehokas hyödyntäminen. Fiblonin tavoitteena on, että asiakas valitsee sellaisen tuotteen, jota kuluu mahdollisimman vähän. Fiblon haluaa osoittaa asiakkaalle tekojen kautta, että sille asiakkaan paras on sen toiminnassa tärkeinä. Yrityksessä uskotaan, että arjen konkreettinen vastuullisuus rakentaa parhaiten luottamusta ja asiakaslojaliteettia.

Fiblonissa tavoitteena on, että jokainen yrityksessä työskentelevä voi olla ylpeä siitä liiketoiminnasta, jota he tekevät. Maapallon rajallisten resurssien vuoksi Fiblonilla kiinnitetään huomiota niiden käyttöön, samalla kun tuotantoprosessit ja tuotteet on kehitetty mahdollisimman vastuullisesti. Fiblon on vienyt vastuullisuuden omiin arvoihinsa ja yrityskulttuurin asti. Fiblonilla arvot – tyytyväinen asiakas, työn ilo, ympäristön kunnioittaminen ja kannattava kasvu – vaikuttavat jokaiseen päätökseen, mitä yrityksessä tehdään.

Kuinka vastuullisuuden tulisi näkyä? Kerro se!

Taloudellinen vastuullisuus, eli omasta kannattavuudesta ja kilpailukyvystä huolehtiminen, on helppo ymmärtää yritysten näkökulmasta. Laajemmassa mielessä taloudellinen vastuu tarkoittaa myös sitä, millaisia vaikutuksia yrityksen toiminnalla on sen eri sidosryhmille. Se on palkan maksamista henkilökunnalle, tulojen maksamista alihankkijoille sekä verojen maksamista yhteiskunnalle.

Taloudellinen vastuu linkittyy voimakkaasti sosiaaliseen vastuuseen eli yrityksen toiminnan vaikutuksiin eri ihmisryhmille ja yhteisöille, kuten työntekijöille, asiakkaille ja alihankkijoille.  Se heijastuu myös ympäristövastuuseen, joka tarkoittaa käytännössä oman toiminnan ympäristövaikutusten tuntemista. Jos yritys kantaa vastuunsa näillä osa-alueilla – siitä kannattaa myös kertoa. Vastuullisuus on tekoja, viestinnällä se tehdään näkyväksi.

Kotimainen hankinta on vastuullisuusteko

Suomalaisten yritysten hankinnat ovat vuositasolla yli 190 miljardia euroa. Niiden taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset erittäin merkittävät. Laskelmiemme mukaan yritysten kotimaisten ostojen osuus on lähes 140 miljardia euroa vuodessa.

Yritysten tekemät kotimaiset hankinnat ovat hyvä esimerkki laajemmasta taloudellisesta ja sosiaalisesta vastuunottamisesta. Käytännössä se tarkoittaa työtä suomalaisille ja verotuloja yhteiskunnalle. Kotimaisia hankintoja tehdessä toteutuu usein myös ympäristövastuu, sillä päästöt ovat useimmiten pienemmät. Jos ajatellaan sosiaalista vastuuta työllistämisen näkökulmasta, Avainlipusta ostopäätöstä tekevä tunnistaa suomalaisen työn. Avainlippu-yrityksille on tärkeää, että he työllistävät nimenomaan Suomessa ja sitä kautta kantavat osaltaan sosiaalista vastuuta. Jos haluat ostaa vastuullisesti, yksi tapa on tarkistaa, onko tuotteessa tai palvelussa Avainlippu, myös työpaikalla.

Suomalaisilla yrityksillä on nyt loistava tilaisuus kertoa omasta vastuullisuudesta aiempaa avoimemmin. Monilla yrityksillä vastuullisuus on jo valmiiksi liiketoiminnan ytimessä, ja se kannattaa myös tehdä näkyväksi, kertoa siitä. Me suomalaiset olemme kiinnostuneita kuulemaan, miten yritykset toteuttavat vastuullisuuttaan omassa toiminnassaan. Se vaikuttaa myös ostopäätöksiimme.

Jokke Eljala

Suomalaisen Työn Liiton tutkimuspäällikkö

www.avainlippu.fi

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Se voidaan myöntää Suomessa valmistetuille tuotteille ja suomalaisomisteisen yrityksen täällä tuottamalle palvelulle. Avainlippua kantaa yhteensä yli 4350 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. Avainlippua kantavat yritykset näet Suomalaisen Työn Liiton jäsenlistauksesta. Onhan siinä Avainlippu -kampanja on Suomalaisen Työn Liiton ja Avainlippu-yritysten yhteinen suomalaisen työn puolesta puhuva kampanja.

Lue lisää Avainlipun hakemisesta.